นายจินดา  สว่างภักดิ์
ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
089-9601152


นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท
นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ


นางสาววันวิสาข์  ขำทับทิม
นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ


นางสาวขวัญฤทัย  บุญยะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์
นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ


นางธัญญลักษณ์  สีรสรรค์ศักดิ์
นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ


 

   ใบสมัคร ช.พ.ค.
   ใบสมัคร ช.พ.ส.
   แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินฯ ช.พ.ค.
   แบบเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินฯ ช.พ.ค.
   แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
   แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
   แบบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
   แบบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
   แบบขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ค.
   แบบขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ส.
   แบบฟอร์มผู้ประสบสาธารณภัย
   แบบฟอร์มผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
   แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุฯ


นายยุทธนา ธีระวรรณ (ทนาย)
เบอร์โทร          :   0 - 5540 - 7666
เบอร์มือถือ       :   08 - 1379 - 7501

นายสมรัฐ  แย้งจันทร์ (ผอ.โรงเรียนวัดน้ำใส)
เบอร์มือถือ       :   08 - 9360 - 7450
 

 

กลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายนพเก้าศึกษา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   จัดประชุมเรื่อง "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
โดยเชิญ นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
บรรยายเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกลุ่มเครือข่ายได้ทราบรายละเอียดในงานและการดำเนินงานของ สกสค.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19  พฤษภาคม  2559
ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมชี้แจงงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอตรอน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  12  พฤษภาคม  2559
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด


  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้จัดสร้างองค์พระพฤหัสบดีองค์เทพ
สัญลักษณ์แห่งความเป็นครู รุ่น "ปฐมบารมี พระพฤหัสบดีประทานพร"
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์  เพื่อการบูชาพระคุณครูและความเป็นสิริมงคลของชีวิต
จึงขอเชิญท่านร่วมบูชา  ได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันนี้จนกว่า
องค์พระพฤหัสบดีจะหมด  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5544-2228

  ด่วน!  สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. สังกัดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ค้างชำระค่าสงเคราะห์
รายศพเกิน  3  งวด  กรุณาติดต่อขอชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพที่สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อรักษาสิทธิของท่านเอง  หากท่านไม่ดำเนินการติดต่อชำระเงิน
ที่ค้างไว้  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ต้องดำเนินการเสนอชื่อของท่านให้
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  นำเข้าที่ประชุมอนุมัติถอนชื่อออกจากการเป็น
สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

  ประกาศ  สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  ที่สังกัดอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์  ท่านใดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยขอให้ท่านแจ้งที่้สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  ทางสำนักงานจะจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเงิน
ค่าสงเคราะห์รายศพให้ท่านทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิก ช.พ.ค.  =     8,212  ราย
สมาชิก ช.พ.ส.  =     4,261  ราย
เงินสงเคราะห์รายศพ  1/2559
(เดือน  มกราคม  2559)

ช.พ.ค.  =  501.00  บาท
ช.พ.ส.  =  232.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  2/2559
(เดือน  กุมภาพันธ์  2559)

ช.พ.ค.  =  596.00  บาท
ช.พ.ส.  =  308.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  3/2559
(เดือน  มีนาคม  2559)

ช.พ.ค.  =  571.00  บาท
ช.พ.ส.  =  285.00  บาท


เงินสงเคราะห์รายศพ  4/2559
(เดือน  เมษายน  2559)

ช.พ.ค.  =  523.00  บาท
ช.พ.ส.  =  281.00  บาท


เงินสงเคราะห์รายศพ  5/2559
(เดือน  พฤษภาคม  2559)

ช.พ.ค.  =  609.00  บาท
ช.พ.ส.  =  328.00  บาทดูยอดเงินสงเคราะห์รายศพ 
ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  ย้อนหลังผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศ

งวดที่  5/2559
ทายาทจะได้รับเงิน


ช.พ.ค.  =  939,049.00  บาท
ช.พ.ส.  =  380,812.00  บาท • เดือน  เมษายน  2559

     นายสนิท  แสนเขื่อนแก้ว
     นายคนองเดช  พุ่มจีน
     นางอิสราภรณ์ สักลอ
     นายวีระพันธ์  ใจสุบรรณ
     นายฉลอง  เลี้ยงประเสริฐ
     นายชัยวิรัช  เอื้ออรุณ
     
     
     
   


  เดือน  เมษายน  2559

     นางบุญเต็ง  แก้วพูลปกรณ์
     นายสมัคร วันพร้อม
     
     
     
     

       
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ปรับปรุงเมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2559
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  (สกสค.)
  ตั้งอยู่ที่  91/9  หมู่ที่ 3  ถนนพาดวารี  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
  โทร.  0-5544-2228 , 0-5581-7753     โทรสาร.  0-5544-2228

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------