นายจินดา  สว่างภักดิ์
ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
089-9601152


นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววันวิสาข์  ขำทับทิม
นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ


นางสาวขวัญฤทัย  บุญยะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์
นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ


นางธัญญลักษณ์  สีรสรรค์ศักดิ์
นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ


 

  ใบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
  ใบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
  แบบขอลาออกสมาชิก ช.พ.ค.
  แบบขอลาออกสมาชิก ช.พ.ส.
  แบบฟอร์มประสบสาธารณภัย
  แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
       บาดเจ็บ  เจ็บป่วย  ทุพพลภาพ
 


นายยุทธนา ธีระวรรณ (ทนาย)
เบอร์โทร          :   0 - 5540 - 7666
เบอร์มือถือ       :   08 - 1379 - 7501

นายสมรัฐ  แย้งจันทร์ (ผอ.โรงเรียนวัดน้ำใส)
เบอร์มือถือ       :   08 - 9360 - 7450
นายประเสริฐ  พุ่มชาวสวน
เบอร์มือถือ       :   08 - 1596 - 9895

 
การประชุมคณะกรรมการติดตามหนี้ค้างชำระตามโครงการสวัสดิการเงินกู้
ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันศุกร์ที่  10  เมษายน  2558
ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนายไพโรจน์  เนตรแสง  เป็นประธานการประชุม  ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต
อุตรดิตถ์  ผู้จัดการธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  และเขต 2
และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ทุกคน   ประกาศ...  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดโครงการสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค. วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download  หลักเกณฑ์เงื่อนไข

Download  แบบคำขอกู้เงิน

          ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไข.....   โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังนี้
          1. ผู้กู้ต้องกันเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้ว  ไม่น้อยกว่า  30%
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ โดยให้ถือปฏิบัติกับสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ประสงค์
ขอกู้เงินทุกราย ทั้งที่มีสังกัดหน่วยงานและผู้ที่ไม่มีหน่วยงานสังกัด
          2.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ยื่นกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  ไม่ต้องปิดหนี้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
          3.  คุณสมบัติผู้กู้ ดังนี้

                3.1  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  1  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  600,000  บาท
                3.2  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  2  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  1,200,000  บาท
                3.3  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  3  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  3,000,000  บาท
          4.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกต้องมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่
ประธานกรรมการ ช.พ.ค. มีคำสั่งอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกนับถึงวันที่ยื่นกู้ ไม่น้อยกว่า  3  ปี
          5.  ต้องไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน  และเงินงวดผ่อนชำระ
หนี้ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ก่อนยื่นคำขอกู้ ไม่น้อยกว่า  3  ปี
          6.  สมาชิกที่ไม่ชำระเงินงวดโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผ่านหน่วยจ่าย
เงินเดือน  ให้เว้นระยะเวลา  3  ปี  จึงจะสามารถยื่นกู้ ช.พ.ค. ได้

  ข่าวด่วน...   สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้จัดสร้างองค์พระพฤหัสบดี
องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู รุ่น "ปฐมบารมี พระพฤหัสบดีประทานพร"
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์  เพื่อการบูชาพระคุณครูและความเป็นสิริมงคลของชีวิต
จึงขอเชิญท่านร่วมบูชา  ได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันนี้จนกว่า
องค์พระพฤหัสบดีจะหมด  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5544-2228

 

 

นายสมศักดิ์  ตาไชย
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิก ช.พ.ค.  =     8,303  ราย
สมาชิก ช.พ.ส.  =     4,316  ราย
เงินสงเคราะห์รายศพ  1/2558
(เดือน  มกราคม  2558)

ช.พ.ค.  =  438.00  บาท
ช.พ.ส.  =  244.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  2/2558
(เดือน  กุมภาพันธ์  2558)

ช.พ.ค.  =  586.00  บาท
ช.พ.ส.  =  263.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  3/2558
(เดือน  มีนาคม  2558)

ช.พ.ค.  =  547.00  บาท
ช.พ.ส.  =  327.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  4/2558
(เดือน  เมษายน  2558)

ช.พ.ค.  =  513.00  บาท
ช.พ.ส.  =  235.00  บาทดูยอดเงินสงเคราะห์รายศพ 
ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  ย้อนหลังผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศ

งวดที่  4/2558
ทายาทจะได้รับเงิน


ช.พ.ค.  =  957,737.00  บาท
ช.พ.ส.  =  384,851.00  บาท • เดือน  เมษายน  2558

     นางประดับ  พุ่มเฉี่ยว
     
     
     
     
     
     
     
     
   


  เดือน  เมษายน  2558

     
     
     
     

       
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ปรับปรุงเมื่อวันที่  16  เมษายน  2558
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  (สกสค.)
  ตั้งอยู่ที่  91/9  หมู่ที่ 3  ถนนพาดวารี  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
  โทร.  0-5544-2228 , 0-5581-7753     โทรสาร.  0-5544-2228

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------