นายจินดา  สว่างภักดิ์
ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
089-9601152


นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววันวิสาข์  ขำทับทิม
นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ


นางสาวขวัญฤทัย  บุญยะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์
นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ


นางธัญญลักษณ์  สีรสรรค์ศักดิ์
นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ


 

  ใบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
  ใบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
  แบบขอลาออกสมาชิก ช.พ.ค.
  แบบขอลาออกสมาชิก ช.พ.ส.
  แบบฟอร์มประสบสาธารณภัย
  แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
       บาดเจ็บ  เจ็บป่วย  ทุพพลภาพ
 


นายเกรียงไกร  ศิริเจริญ (ทนาย)
เบอร์โทรที่ทำงาน  :  0-5541-1066
เบอร์โทรที่บ้าน      :  0-5541-2078 
เบอร์มือถือ           :  081-7077843
นายนิวัติ  อยู่จำนงค์(ข้าราชการบำนาญ)
เบอร์มือถือ           :  089-1885600
นายประเสริฐ  พุ่มชาวสวน
เบอร์มือถือ              :  081-5969895

 

นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2557
นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
มอบทุนการศึกษา "โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ฯ"  ของ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จำนวน  2  ทุนๆ ละ  2,000.- บาท
 ให้นางสิริกัญญา  สถาปนศิริ  มารดาของนายกฐิกรานต์  สถาปนศิริ
และนายสมศักดิ์  เสือน้อย  บิดาของนางสาวพิมพ์พิศุทธิ์  เสือน้อย
 ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2557นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
และนายประเสริฐ  พุ่มชาวสวน  ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ
นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 1  คนใหม่
 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2557นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
และนายประเสริฐ  พุ่มชาวสวน  ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
มอบหรีดให้ทายาทนายปัน  ธาตุอินทร์  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม  เพื่อเคารพศพ
 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2557สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดงานมุทิตาจิดเกษียณอายุราชการให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557
โดยนายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
และนายประเสริฐ  พุ่มชาวสวน  ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน  และเชิญพยาบาล
และนักโภชนาการจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มาให้ความรู้แก่ผู้เกษียณ
ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  25  กันยายน  2557


  ประกาศ...  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดโครงการสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค. วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download  หลักเกณฑ์เงื่อนไข

Download  แบบคำขอกู้เงิน

          ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไข.....   โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังนี้
          1. ผู้กู้ต้องกันเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้ว  ไม่น้อยกว่า  30%
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ โดยให้ถือปฏิบัติกับสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ประสงค์
ขอกู้เงินทุกราย ทั้งที่มีสังกัดหน่วยงานและผู้ที่ไม่มีหน่วยงานสังกัด
          2.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ยื่นกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  ไม่ต้องปิดหนี้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
          3.  คุณสมบัติผู้กู้ ดังนี้

                3.1  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  1  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  600,000  บาท
                3.2  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  2  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  1,200,000  บาท
                3.3  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  3  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  3,000,000  บาท
          4.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกต้องมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่
ประธานกรรมการ ช.พ.ค. มีคำสั่งอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกนับถึงวันที่ยื่นกู้ ไม่น้อยกว่า  3  ปี
          5.  ต้องไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน  และเงินงวดผ่อนชำระ
หนี้ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ก่อนยื่นคำขอกู้ ไม่น้อยกว่า  3  ปี
          6.  สมาชิกที่ไม่ชำระเงินงวดโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผ่านหน่วยจ่าย
เงินเดือน  ให้เว้นระยะเวลา  3  ปี  จึงจะสามารถยื่นกู้ ช.พ.ค. ได้

  สรุปสาระ...   ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและ
วิธีคำนวณก่อนการตัดสินใจว่าจะเป็นสมาชิก กบข. หรือจะลาออกดี

Download   รายละเอียด

  ข่าวด่วน...   สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้จัดสร้างองค์พระพฤหัสบดี
องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู รุ่น "ปฐมบารมี พระพฤหัสบดีประทานพร"
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์  เพื่อการบูชาพระคุณครูและความเป็นสิริมงคลของชีวิต
จึงขอเชิญท่านร่วมบูชา  ได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันนี้จนถึง
วันที่  31  ตุลาคม  2557 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5544-2228

  ประกาศ...  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  เรื่อง  รับสมัคร คัดเลือก
เป็นผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค.  ตั้งแต่วันที่  7-17  ตุลาคม  2557

Download  ประกาศและใบสมัคร


 

นายสมศักดิ์  ตาไชย
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิก ช.พ.ค.  =     8,303  ราย
สมาชิก ช.พ.ส.  =     4,316  ราย
เงินสงเคราะห์รายศพ  1/2557
(เดือน  มกราคม  2557)

ช.พ.ค.  =  523.00  บาท
ช.พ.ส.  =  223.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  2/2557
(เดือน  กุมภาพันธ์  2557)

ช.พ.ค.  =  569.00  บาท
ช.พ.ส.  =  257.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  3/2557
(เดือน  มีนาคม  2557)

ช.พ.ค.  =  568.00  บาท
ช.พ.ส.  =  286.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  4/2557
(เดือน  เมษายน  2557)

ช.พ.ค.  =  558.00  บาท
ช.พ.ส.  =  264.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  5/2557
(เดือน  พฤษภาคม  2557)

ช.พ.ค.  =  466.00  บาท
ช.พ.ส.  =  242.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  6/2557
(เดือน  มิถุนายน  2557)

ช.พ.ค.  =  571.00  บาท
ช.พ.ส.  =  304.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  7/2557
(เดือน  กรกฎาคม  2557)

ช.พ.ค.  =  506.00  บาท
ช.พ.ส.  =  228.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  8/2557
(เดือน  สิงหาคม  2557)

ช.พ.ค.  =  482.00  บาท
ช.พ.ส.  =  240.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  9/2557
(เดือน  กันยายน  2557)

ช.พ.ค.  =  515.00  บาท
ช.พ.ส.  =  246.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  10/2557
(เดือน  ตุลาคม  2557)

ช.พ.ค.  =  506.00  บาท
ช.พ.ส.  =  252.00  บาทดูยอดเงินสงเคราะห์รายศพ 
ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  ย้อนหลังผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศ

งวดที่  10/2557
ทายาทจะได้รับเงิน


ช.พ.ค.  =  956,254.00  บาท
ช.พ.ส.  =  386,736.00  บาท • เดือน  ตุลาคม  2557

     นายปัน  ธาตุอินทร์
     นายอรรถไพศาล  อินทรประดิษฐ
     
     
     
     
     
     
     
   


  เดือน  ตุลาคม  2557

     
     
     
     

       
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ปรับปรุงเมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2557
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  (สกสค.)
  ตั้งอยู่ที่  91/9  หมู่ที่ 3  ถนนพาดวารี  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
  โทร.  0-5544-2228 , 0-5581-7753     โทรสาร.  0-5544-2228

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------