นายจินดา  สว่างภักดิ์
ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
089-9601152


นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววันวิสาข์  ขำทับทิม
นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ


นางสาวขวัญฤทัย  บุญยะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์
นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ


นางธัญญลักษณ์  สีรสรรค์ศักดิ์
นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ


 

   ใบสมัคร ช.พ.ค.
   ใบสมัคร ช.พ.ส.
   แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินฯ ช.พ.ค.
   แบบเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินฯ ช.พ.ค.
   แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
   แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
   แบบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
   แบบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
   แบบขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ค.
   แบบขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ส.
   แบบฟอร์มผู้ประสบสาธารณภัย
   แบบฟอร์มผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
   แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุฯ


นายยุทธนา ธีระวรรณ (ทนาย)
เบอร์โทร          :   0 - 5540 - 7666
เบอร์มือถือ       :   08 - 1379 - 7501

นายสมรัฐ  แย้งจันทร์ (ผอ.โรงเรียนวัดน้ำใส)
เบอร์มือถือ       :   08 - 9360 - 7450
 

 
นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  ประจำปี 2558
ให้นายอัมรินทร์  ครองปัญญา  นักเรียนโรงเรียนน้ำริดวิทยา  ผู้ได้รับทุน
จำนวน  5,000.-  บาท  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2559
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์

นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันครู  ช่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และมอบเกียรติบัตรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ช่วงบ่ายจัดแข่งขัน
กีฬาสามัคคีทุกหน่วยงาน  ช่วงค่ำจัดงานสังสรรค์ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพร้อมจับรางวัลแจกให้ผู้โชคดีด้วย  โดยจัดงาน ณ วิทยาลัย
เทคนิคอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  16  มกราคม  2559นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  11  มกราคม  2559  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นตัวแทน
มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2558  ให้มารดาของผู้ได้รับทุนการศึกษา  จำนวน  3  ราย  คือ
1.  นางชนทิชา  แพงไข่  ครูโรงเรียนบ้านปากปาด  มารดาของ
นางสาวณัฏฐณิชา  ทองคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  3,000.-  บาท
2.  นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี  ครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยา มารดาของ
นางสาวนภัสกรณ์  เอี่ยมพิพิธภักดี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  3,000.-  บาท
3.  นางรุ่งนภา  จันทร์ดง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
มารดาของนางสาวทิภากร  กันธิยะ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1  จำนวน  10,000.- บาท
เมื่อวันที่  11  มกราคม  2559  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์


  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้จัดสร้างองค์พระพฤหัสบดีองค์เทพ
สัญลักษณ์แห่งความเป็นครู รุ่น "ปฐมบารมี พระพฤหัสบดีประทานพร"
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์  เพื่อการบูชาพระคุณครูและความเป็นสิริมงคลของชีวิต
จึงขอเชิญท่านร่วมบูชา  ได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันนี้จนกว่า
องค์พระพฤหัสบดีจะหมด  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5544-2228

  ด่วน!  สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. สังกัดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ค้างชำระค่าสงเคราะห์
รายศพเกิน  3  งวด  กรุณาติดต่อขอชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพที่สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อรักษาสิทธิของท่านเอง  หากท่านไม่ดำเนินการติดต่อชำระเงิน
ที่ค้างไว้  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ต้องดำเนินการเสนอชื่อของท่านให้
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  นำเข้าที่ประชุมอนุมัติถอนชื่อออกจากการเป็น
สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิก ช.พ.ค.  =     8,208  ราย
สมาชิก ช.พ.ส.  =     4,266  ราย
เงินสงเคราะห์รายศพ  1/2559
(เดือน  มกราคม  2559)

ช.พ.ค.  =  501.00  บาท
ช.พ.ส.  =  232.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  2/2559
(เดือน  กุมภาพันธ์  2559)

ช.พ.ค.  =  596.00  บาท
ช.พ.ส.  =  308.00  บาท


ดูยอดเงินสงเคราะห์รายศพ 
ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  ย้อนหลังผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศ

งวดที่  2/2559
ทายาทจะได้รับเงิน


ช.พ.ค.  =  947,445.00  บาท
ช.พ.ส.  =  382,100.00  บาท • เดือน  มกราคม  2559

     นายสง่า  เสือเกิด
     นางสาวพักตร์พริ้ง  คงชนะ
     นายสฤษดิ์  ลาเสือ
     
     
     
     
     
     
   


  เดือน  มกราคม  2559

     นายโสภณ  มะลิคำ
     นางละเมียด  กอนแห้ว
     
     
     
     

       
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ปรับปรุงเมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2559
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  (สกสค.)
  ตั้งอยู่ที่  91/9  หมู่ที่ 3  ถนนพาดวารี  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
  โทร.  0-5544-2228 , 0-5581-7753     โทรสาร.  0-5544-2228

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------