นายจินดา  สว่างภักดิ์
ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
089-9601152


นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววันวิสาข์  ขำทับทิม
นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ


นางสาวขวัญฤทัย  บุญยะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์
นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ


นางธัญญลักษณ์  สีรสรรค์ศักดิ์
นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ


 

   ใบสมัคร ช.พ.ค.
   ใบสมัคร ช.พ.ส.
   แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินฯ ช.พ.ค.
   แบบเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินฯ ช.พ.ค.
   แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
   แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
   แบบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
   แบบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
   แบบขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ค.
   แบบขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ส.
   แบบฟอร์มผู้ประสบสาธารณภัย
   แบบฟอร์มผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
   แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุฯ


นายยุทธนา ธีระวรรณ (ทนาย)
เบอร์โทร          :   0 - 5540 - 7666
เบอร์มือถือ       :   08 - 1379 - 7501

นายสมรัฐ  แย้งจันทร์ (ผอ.โรงเรียนวัดน้ำใส)
เบอร์มือถือ       :   08 - 9360 - 7450
นายประเสริฐ  พุ่มชาวสวน
เบอร์มือถือ       :   08 - 1596 - 9895

 
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวันอาทิตย์ที่  16  สิงหาคม  2558นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
และการประชุมโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2558  ณ ห้องประชุมกรุณา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เฉลิมพระชนมพรรษา  83  พรรษา  วันที่  12  สิงหาคม  2558
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้จัดสร้างองค์พระพฤหัสบดีองค์เทพ
สัญลักษณ์แห่งความเป็นครู รุ่น "ปฐมบารมี พระพฤหัสบดีประทานพร"
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์  เพื่อการบูชาพระคุณครูและความเป็นสิริมงคลของชีวิต
จึงขอเชิญท่านร่วมบูชา  ได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันนี้จนกว่า
องค์พระพฤหัสบดีจะหมด  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5544-2228

 

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิก ช.พ.ค.  =     8,303  ราย
สมาชิก ช.พ.ส.  =     4,316  ราย
เงินสงเคราะห์รายศพ  1/2558
(เดือน  มกราคม  2558)

ช.พ.ค.  =  438.00  บาท
ช.พ.ส.  =  244.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  2/2558
(เดือน  กุมภาพันธ์  2558)

ช.พ.ค.  =  586.00  บาท
ช.พ.ส.  =  263.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  3/2558
(เดือน  มีนาคม  2558)

ช.พ.ค.  =  547.00  บาท
ช.พ.ส.  =  327.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  4/2558
(เดือน  เมษายน  2558)

ช.พ.ค.  =  513.00  บาท
ช.พ.ส.  =  235.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  5/2558
(เดือน  พฤษภาคม  2558)

ช.พ.ค.  =  493.00  บาท
ช.พ.ส.  =  240.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  6/2558
(เดือน  มิถุนายน  2558)

ช.พ.ค.  =  630.00  บาท
ช.พ.ส.  =  299.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  7/2558
(เดือน  กรกฎาคม  2558)

ช.พ.ค.  =  528.00  บาท
ช.พ.ส.  =  259.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  8/2558
(เดือน  สิงหาคม  2558)

ช.พ.ค.  =  490.00  บาท
ช.พ.ส.  =  255.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  9/2558
(เดือน  กันยายน  2558)

ช.พ.ค.  =  497.00  บาท
ช.พ.ส.  =  240.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  10/2558
(เดือน  ตุลาคม  2558)

ช.พ.ค.  =  512.00  บาท
ช.พ.ส.  =  246.00  บาทดูยอดเงินสงเคราะห์รายศพ 
ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  ย้อนหลังผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศ

งวดที่  10/2558
ทายาทจะได้รับเงิน


ช.พ.ค.  =  951,892.00  บาท
ช.พ.ส.  =  383,511.00  บาท • เดือน  กรกฎาคม  2558

     นายเร่ง  โหมดพันธ์
     นางยืนยง  ปวรวรรฒน์
     นายแก้ว สมท่า
     นายฉลอง  มูลจันทร์
     นายวิรัตน์  จันทร์แจ่มศรี
     นายกษิดิ์เดช  คำผิวมา
     
     
     
   


  เดือน  กรกฎาคม  2558

     นายฉลวย  บุญกรับพวง
     นางยืนยง  ปวรวรรฒน์
     นายแก้ว สมท่า
     นายวิรัตน์  จันทร์แจ่มศรี
     นางเงิน  ล้านเชียง
     นางมณี  เทพา

       
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ปรับปรุงเมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2558
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  (สกสค.)
  ตั้งอยู่ที่  91/9  หมู่ที่ 3  ถนนพาดวารี  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
  โทร.  0-5544-2228 , 0-5581-7753     โทรสาร.  0-5544-2228

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------