นายจินดา  สว่างภักดิ์
ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
089-9601152


นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววันวิสาข์  ขำทับทิม
นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ


นางสาวขวัญฤทัย  บุญยะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์
นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ


นางธัญญลักษณ์  สีรสรรค์ศักดิ์
นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ


 

  ใบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
  ใบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
  แบบขอลาออกสมาชิก ช.พ.ค.
  แบบขอลาออกสมาชิก ช.พ.ส.
  แบบฟอร์มประสบสาธารณภัย
  แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
       บาดเจ็บ  เจ็บป่วย  ทุพพลภาพ
 


นายเกรียงไกร  ศิริเจริญ (ทนาย)
เบอร์โทรที่ทำงาน  :  0-5541-1066
เบอร์โทรที่บ้าน      :  0-5541-2078 
เบอร์มือถือ           :  081-7077843
นายนิวัติ  อยู่จำนงค์(ข้าราชการบำนาญ)
เบอร์มือถือ           :  089-1885600
นายประเสริฐ  พุ่มชาวสวน
เบอร์มือถือ              :  081-5969895

 

นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2557


นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้นางธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดี  ครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยา  อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์  มารดาของนางสาวนภัสกรณ์ เอี่ยมพิพิธภักดี  นักเรียน
ผู้ได้รับทุนการศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2557  ประกาศ...  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดโครงการสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค. วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download  หลักเกณฑ์เงื่อนไข

Download  แบบคำขอกู้เงิน

          ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไข.....   โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังนี้
          1. ผู้กู้ต้องกันเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้ว  ไม่น้อยกว่า  30%
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ โดยให้ถือปฏิบัติกับสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ประสงค์
ขอกู้เงินทุกราย ทั้งที่มีสังกัดหน่วยงานและผู้ที่ไม่มีหน่วยงานสังกัด
          2.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ยื่นกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  ไม่ต้องปิดหนี้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
          3.  คุณสมบัติผู้กู้ ดังนี้

                3.1  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  1  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  600,000  บาท
                3.2  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  2  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  1,200,000  บาท
                3.3  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  3  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  3,000,000  บาท
          4.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกต้องมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่
ประธานกรรมการ ช.พ.ค. มีคำสั่งอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกนับถึงวันที่ยื่นกู้ ไม่น้อยกว่า  3  ปี
          5.  ต้องไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน  และเงินงวดผ่อนชำระ
หนี้ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ก่อนยื่นคำขอกู้ ไม่น้อยกว่า  3  ปี
          6.  สมาชิกที่ไม่ชำระเงินงวดโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผ่านหน่วยจ่าย
เงินเดือน  ให้เว้นระยะเวลา  3  ปี  จึงจะสามารถยื่นกู้ ช.พ.ค. ได้

  สรุปสาระ...   ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและ
วิธีคำนวณก่อนการตัดสินใจว่าจะเป็นสมาชิก กบข. หรือจะลาออกดี

Download   รายละเอียด

 


 

นายสมศักดิ์  ตาไชย
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิก ช.พ.ค.  =     8,303  ราย
สมาชิก ช.พ.ส.  =     4,316  ราย
เงินสงเคราะห์รายศพ  1/2557
(เดือน  มกราคม  2557)

ช.พ.ค.  =  523.00  บาท
ช.พ.ส.  =  223.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  2/2557
(เดือน  กุมภาพันธ์  2557)

ช.พ.ค.  =  569.00  บาท
ช.พ.ส.  =  257.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  3/2557
(เดือน  มีนาคม  2557)

ช.พ.ค.  =  568.00  บาท
ช.พ.ส.  =  286.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  4/2557
(เดือน  เมษายน  2557)

ช.พ.ค.  =  558.00  บาท
ช.พ.ส.  =  264.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  5/2557
(เดือน  พฤษภาคม  2557)

ช.พ.ค.  =  466.00  บาท
ช.พ.ส.  =  242.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  6/2557
(เดือน  มิถุนายน  2557)

ช.พ.ค.  =  571.00  บาท
ช.พ.ส.  =  304.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  7/2557
(เดือน  กรกฎาคม  2557)

ช.พ.ค.  =  506.00  บาท
ช.พ.ส.  =  228.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  8/2557
(เดือน  สิงหาคม  2557)

ช.พ.ค.  =  482.00  บาท
ช.พ.ส.  =  240.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  9/2557
(เดือน  กันยายน  2557)

ช.พ.ค.  =  515.00  บาท
ช.พ.ส.  =  246.00  บาทดูยอดเงินสงเคราะห์รายศพ 
ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  ย้อนหลังผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศ

งวดที่  7/2557
ทายาทจะได้รับเงิน


ช.พ.ค.  =  961,077.00  บาท
ช.พ.ส.  =  380,690.00  บาท • เดือน  กรกฎาคม  2557

     นายสาธิต  ขำทอง
     
     
     
     
     
     
     
     
   


  เดือน  กรกฎาคม  2557

     นายไพบูลย์  พันธุ์เมือง
     นางฝรั่ง  กันอินทร์
     นายชลอ  อินก่อ
     

       
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ปรับปรุงเมื่อวันที่  4  กันยายน  2557
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  (สกสค.)
  ตั้งอยู่ที่  91/9  หมู่ที่ 3  ถนนพาดวารี  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
  โทร.  0-5544-2228 , 0-5581-7753     โทรสาร.  0-5544-2228

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------