นายจินดา  สว่างภักดิ์
ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
089-9601152


นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววันวิสาข์  ขำทับทิม
นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ


นางสาวขวัญฤทัย  บุญยะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์
นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ


นางธัญญลักษณ์  สีรสรรค์ศักดิ์
นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ


 

   ใบสมัคร ช.พ.ค.
   ใบสมัคร ช.พ.ส.
   แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินฯ ช.พ.ค.
   แบบเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินฯ ช.พ.ค.
   แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
   แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
   แบบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
   แบบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
   แบบขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ค.
   แบบขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ส.
   แบบฟอร์มผู้ประสบสาธารณภัย
   แบบฟอร์มผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
   แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุฯ


นายยุทธนา ธีระวรรณ (ทนาย)
เบอร์โทร          :   0 - 5540 - 7666
เบอร์มือถือ       :   08 - 1379 - 7501

นายสมรัฐ  แย้งจันทร์ (ผอ.โรงเรียนวัดน้ำใส)
เบอร์มือถือ       :   08 - 9360 - 7450
นายประเสริฐ  พุ่มชาวสวน
เบอร์มือถือ       :   08 - 1596 - 9895

 

นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม  และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
เพื่อบรรยายเรื่องงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. และการจัดการศึกษา
เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2558  ณ ห้องประชุมสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  อำเภอท่าปลา
ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมอบเงินสนับสนุนเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  2,000.- บาท
เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนิคมฯ สงเคราะห์ 3

นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา  อำเภอพิชัย
ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมอบเงินสนับสนุนเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  2,000.- บาท
เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2558  ณ ห้องประชุมสวนน้ำรีสอร์ท

นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่
ของสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. , กบข.  และการจัดการศึกษา  อำเภอน้ำปาด
ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมอบเงินสนับสนุนเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  2,000.- บาท
เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2558  ณ ห้องประชุมสวนน้ำรีสอร์ท


  ประกาศ...  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดโครงการสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค. วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download  หลักเกณฑ์เงื่อนไข

Download  แบบคำขอกู้เงิน

          ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไข.....   โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังนี้
          1. ผู้กู้ต้องกันเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้ว  ไม่น้อยกว่า  30%
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ โดยให้ถือปฏิบัติกับสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ประสงค์
ขอกู้เงินทุกราย ทั้งที่มีสังกัดหน่วยงานและผู้ที่ไม่มีหน่วยงานสังกัด
          2.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ยื่นกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  ไม่ต้องปิดหนี้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
          3.  คุณสมบัติผู้กู้ ดังนี้

                3.1  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  1  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  600,000  บาท
                3.2  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  2  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  1,200,000  บาท
                3.3  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  3  ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  3,000,000  บาท
          4.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกต้องมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่
ประธานกรรมการ ช.พ.ค. มีคำสั่งอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกนับถึงวันที่ยื่นกู้ ไม่น้อยกว่า  3  ปี
          5.  ต้องไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน  และเงินงวดผ่อนชำระ
หนี้ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ก่อนยื่นคำขอกู้ ไม่น้อยกว่า  3  ปี
          6.  สมาชิกที่ไม่ชำระเงินงวดโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผ่านหน่วยจ่าย
เงินเดือน  ให้เว้นระยะเวลา  3  ปี  จึงจะสามารถยื่นกู้ ช.พ.ค. ได้

  ข่าวด่วน...   สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้จัดสร้างองค์พระพฤหัสบดี
องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู รุ่น "ปฐมบารมี พระพฤหัสบดีประทานพร"
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์  เพื่อการบูชาพระคุณครูและความเป็นสิริมงคลของชีวิต
จึงขอเชิญท่านร่วมบูชา  ได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันนี้จนกว่า
องค์พระพฤหัสบดีจะหมด  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5544-2228

 

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิก ช.พ.ค.  =     8,303  ราย
สมาชิก ช.พ.ส.  =     4,316  ราย
เงินสงเคราะห์รายศพ  1/2558
(เดือน  มกราคม  2558)

ช.พ.ค.  =  438.00  บาท
ช.พ.ส.  =  244.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  2/2558
(เดือน  กุมภาพันธ์  2558)

ช.พ.ค.  =  586.00  บาท
ช.พ.ส.  =  263.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  3/2558
(เดือน  มีนาคม  2558)

ช.พ.ค.  =  547.00  บาท
ช.พ.ส.  =  327.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  4/2558
(เดือน  เมษายน  2558)

ช.พ.ค.  =  513.00  บาท
ช.พ.ส.  =  235.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  5/2558
(เดือน  พฤษภาคม  2558)

ช.พ.ค.  =  493.00  บาท
ช.พ.ส.  =  240.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  6/2558
(เดือน  มิถุนายน  2558)

ช.พ.ค.  =  630.00  บาท
ช.พ.ส.  =  299.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  7/2558
(เดือน  กรกฎาคม  2558)

ช.พ.ค.  =  528.00  บาท
ช.พ.ส.  =  259.00  บาทดูยอดเงินสงเคราะห์รายศพ 
ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  ย้อนหลังผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศ

งวดที่  6/2558
ทายาทจะได้รับเงิน


ช.พ.ค.  =  958,013.00  บาท
ช.พ.ส.  =  384,715.00  บาท • เดือน  มิถุนายน  2558

     นางสว่าง  อยู่มั่นใจ
     นางทูลถวาย  หรรษไพบูลย์
     
     
     
     
     
     
     
   


  เดือน  มิถุนายน  2558

     นางสำราญ  ช้างมูบ
     
     
     

       
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ปรับปรุงเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2558
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  (สกสค.)
  ตั้งอยู่ที่  91/9  หมู่ที่ 3  ถนนพาดวารี  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
  โทร.  0-5544-2228 , 0-5581-7753     โทรสาร.  0-5544-2228

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------