นายจินดา  สว่างภักดิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์

089-9601152


นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววันวิสาข์  ขำทับทิม
นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ


นางสาวขวัญฤทัย  บุญยะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์
นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ


นางธัญญลักษณ์  สีรสรรค์ศักดิ์
นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ


 

  ใบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
  ใบขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
  แบบขอลาออกสมาชิก ช.พ.ส.
  แบบฟอร์มประสบสาธารณภัย
  แบบขอรับความช่วยเหลือกรณี
     ประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เจ็บป่วย
     ทุพพลภาพ
 


สถิติผู้เข้าชม...
hit counter javascript

myspace hit counter

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
นายเกรียงไกร  ศิริเจริญ (ทนาย)
เบอร์โทรที่ทำงาน  :  0-5541-1066
เบอร์โทรที่บ้าน      :  0-5541-2078 
เบอร์มือถือ              :  081-7077843
นายนิวัติ  อยู่จำนงค์ (ข้าราชการบำนาญ)
เบอร์มือถือ              :  089-1885600
ผู้ตรวจการ
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
นายประเสริฐ  พุ่มชาวสวน
เบอร์มือถือ              :  081-5969895

 

นายจินดา  ส่วงภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และคณะครูจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านสมศักดิ์  ตาไชย
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ณ  บ้านพักจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่  30  มกราคม  2557
นายจินดา  ส่วงภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมกับคุรุสภาเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา  จัดกิจกรรมงานวันครู
16   มกราคม  2557  ช่วงเช้าพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และมอบเกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติครูระดับจังหวัด  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ช่วงบ่ายจัดแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีกลุ่มครูในอำเภอเมือง
ช่วงค่ำจัดงานเลี้ยงสังสรรค์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด
และจับรางวัลแจกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ช่วงบ่ายและค่ำจัดกิจกรรม  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
  ประกาศ...  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดโครงการสวัสดิการเงินกู้
ช.พ.ค.  วงเงินไม่เกิน  3  ล้านบาท แล้ว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์เงื่อนไข

ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้เงิน

ปรับปรุงหลักเกณฑ์...  โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  วงเงินไม่เกิน  3  ล้านบาท ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้
          1. ผู้กู้ต้องกันเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้ว  ไม่น้อยกว่า  30%
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ โดยให้ถือปฏิบัติกับสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ประสงค์
ขอกู้เงินทุกราย ทั้งที่มีสังกัดหน่วยงานและผู้ที่ไม่มีหน่วยงานสังกัด
          2.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ยื่นกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  ไม่ต้องปิดหนี้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
          3.  คุณสมบัติผู้กู้ ดังนี้

                3.1  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  1 ปีขึ้นไป     กู้ได้ไม่เกิน  600,000  บาท
                3.2  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  2 ปีขึ้นไป     กู้ได้ไม่เกิน  1,200,000  บาท
                3.3  อายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  3 ปีขึ้นไป     กู้ได้ไม่เกิน  3,000,000  บาท
          4.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกต้องมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประธาน
กรรมการ ช.พ.ค. มีคำสั่งอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกนับถึงวันที่ยื่นกู้ ไม่น้อยกว่า
3  ปี
          5.  ต้องไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน  และเงินงวดผ่อนชำระ
หนี้ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ก่อนยื่นคำขอกู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
          6.  สมาชิกที่ไม่ยอมชำระเงินงวดโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผ่าน
หน่วยจ่ายเงินเดือน ให้เว้นระยะเวลา 3 ปี  จึงจะสามารถ ยื่นกู้ ช.พ.ค. ได้

  สรุปสาระ  ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและ
วิธีคำนวณก่อนการตัดสินใจว่าจะเป็นสมาชิก กบข. หรือจะลาออกดี

ดาวน์โหลดรายละเอียด

  


  


นายสมศักดิ์  ตาไชย
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิก ช.พ.ค.  =  8,189  ราย
สมาชิก ช.พ.ส.  =  4,272  ราย
เงินสงเคราะห์รายศพ  1/2557
(เดือน  มกราคม  2557)
ช.พ.ค.  =  523.00  บาท
ช.พ.ส.  =  223.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  2/2557
(เดือน  กุมภาพันธ์  2557)
ช.พ.ค.  =  569.00  บาท
ช.พ.ส.  =  257.00  บาท

เงินสงเคราะห์รายศพ  3/2557
(เดือน  มีนาคม  2557)
ช.พ.ค.  =  568.00  บาท
ช.พ.ส.  =  286.00  บาท


ดูยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ย้อนหลังผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศ

งวดที่ 1/2557
ทายาทจะได้รับเงิน


ช.พ.ค.     947,628.00 บาท
ช.พ.ส.     378,140.00  บาท


 • สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม
  เดือน  กุมภาพันธ์  2557

  นางบุญญรัตน์  คำยะอุ่น
  นายรัตน์  มาเทศน์
  นายสหัส ขุนอาสา

  สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม
  เดือน  กุมภาพันธ์  2557

  นายมานพ  ไพเราะ
  นายแนว  แสงเล็ก
  นางคำเรื่อง  ถายา


  เกร็ดควรรู้  

   

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ปรับปรุงเมื่อ  
  20  มีนาคม  2557
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.อุตรดิตถ์ 
  ตั้งอยู่ เลขที่  91/
  9  หมู่ที่ 3  ถนนพาดวารี  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
  โทร. 0-5544-2228
  , 0-5581-7753   โทรสาร. 0-5544-2228

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------